Operacja pn. "Zakup wyposażenia w celu podniesienia standardu restauracji, co z kolei przyczyni się do polepszenia pozycji rynkowej przedsiębiorstwa" współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.W dniu 16 września 2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Beskid Gorlicki" złożono wniosek o przyznanie pomocy dla operacji pn. "Zakup wyposażenia w celu podniesienia standardu restauracji, co z kolei przyczyni się do polepszenia pozycji rynkowej przedsiębiorstwa" w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po przedłużającej się ocenie wniosku w dniu 23 czerwca 2014 r. podpisano umowę przyznania pomocy z terminem realizacji przedsięwzięcia do dnia 29 sierpnia 2014 r. W związku z przeciągającą się inwestycją w dniu ......... podpisano Aneks Nr 1 do umowy Przesuwający okres realizacji operacji do dnia 31 października 2014 r.


W dniu 31 października 2014 r. złożono Wniosek o płatność dla przedmiotowej operacji.


Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 174 641,07 zł:

- w tym koszty kwalifikowane 141 984,59 zł
- w tym koszty niekwalifikowane: 32 656,48 zł


Kwota dofinansowania: 70 992,29 zł


W ramach operacji zakupiono wyposażenie sal restauracyjnych oraz sali kawiarnianej z w pełni nowoczesną technologią kuchni, oraz oprogramowanie wraz ze sprzętem i środek transportu.


Efektem realizacji niniejszej operacji był wzrost zatrudnienia o 1 etat.


   By przejść do strony Instytucji Zarządzającej PROW 2007-2013 - kliknij w logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Informację opracował: Damian Kuc